પાલીતાણા

પાલીતાણા સારું તીર્થ છે
Read More →

ઉજ્જૈન

ઉજ્જૈન મા અવંતિકા પાર્શ્નાથ ભગવાન છે અવંતિકા ભગવાન ઉજ્જૈન મા ચમત્કારીક છે
Read More →

મક્શીજી

મક્શીજી મોટું તીર્થ છે મક્શીજી મા પાર્શ્વનાથ ભગવાન છે માંક્શીજી મા 52 ડેરી છે
Read More →