મક્શીજી

મક્શીજી મોટું તીર્થ છે

મક્શીજી મા પાર્શ્વનાથ ભગવાન છે

માંક્શીજી મા 52 ડેરી છે
Girnaar tirth - Shree neminathji

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *